Zavolejte nám +420 602 123 546Můžete také psát na info@zooexpert.cz

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na súhlase subjektov údajov, pre účely posielania obchodných správ a pre účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť ČESKÝ VELKOOBCHOD, so sídlom Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, identifikačné číslo: 24823694, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 177668 (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, adresa elektronickej pošty Email: info@zooexpert.eu

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenia“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je posielanie obchodných správ a vykonávanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zabezpečujúce marketingové služby pre správcu.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Kontaktovať emailom správcu.

6.3. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.