Zavolejte nám +420 722 093 063Můžete také psát na info@zooexpert.cz

Povinnosti prodejců

1. Ten kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).
2. Povinností posledního prodejce je informovat spotřebitele o
o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru,
o jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu,
o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.
3. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
4. Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.
5. Uvádí-li výrobce, ve smyslu ustanovení § 37n, odst. 3), náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti.
6. Ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění je prodávající při označení zboží cenou v rámci jeho nabídky a prodeji spotřebiteli povinen uvést konečnou nabídkovou cenu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. Pokud tedy prodávající nezahrne do nabídkové ceny, kterou bylo zboží na prodejně označeno, recyklační poplatky a tyto uvede odděleně tak, že tyto se při koupi zboží k uvedené nabídkové ceně přičítají, porušil prodávající ve vztahu k spotřebiteli svou zákonnou informační povinnost. Informace o ceně totiž mimo jiné nesmí vzbuzovat u spotřebitele zdání, že cena zboží je nižší, než jaká ve skutečnosti je. Pokud jde o vztah výše citovaných ustanovení k ustanovení § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pak jsme toho názoru, že tyto nejsou ve vzájemné kolizi. V případě, že konečný prodejce je dle ustanovení § 37n odst. 3 zákona o odpadech povinen při prodeji uvádět náklady na zpětný odběr odděleně, pak lze dostát všem předmětným zákonným povinnostem tak, že prodejce u konečné nabídkové ceny zboží uvede, že tato cena zahrnuje příslušný recyklační příspěvek na zpětný odběr.

Bližší informace najdete také zde:

Elektrowin - Ekokom - Asekol * REMA systém * Ministerstvo životního prostředí


Dnem 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení.

Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení. Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak budou muset finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována.